A lakásszövetkezet lakástulajdonosai részére tájékoztató hatályos igazgatósági határozatokról

A lakásszövetkezet területén fennálló tagtulajdonosi szabálytalanságok miatt, melyek a szóbeli és írásbeli felszólítások ellenére sem kerültek megszüntetésre, számíthatnak az épületek a hatóság részéről kiszabott szabálysértési büntetésekre (pénzbírság), melyeket szabálykövető magatartás kikényszerítésével értelemszerűen meg kell előzni. Ennek érdekében az Igazgatóság soros kibővített ülésén az alábbi határozatokat hozta.

24/2019. (08.12.) sz. Határozat:

Az Igazgatóság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúan hozott határozattal tudomásul véve elfogadja a két ülés között végzett munkát és a tett intézkedéseket.

Egyúttal elrendeli mindazon szabálysértő magatartású tag tulajdonossal szemben, aki különösen a Házirend, a Tűzvédelmi Házirend, a Közös használatra szolgáló helyiségek használatának szabályai, valamint a lakásszövetkezet más belső szabályzataival szemben, a szóbeli és írásbeli felszólítás ellenére, továbbra is szabálysértő magatartást tanúsít, a lakásszövetkezet által a szövetkezeti tag tulajdonosok részére nyújtott kedvezmény, az üzemeltetést csökkentő bevételek lakásarányos részének megvonását.

Ennek megfelelően a szabálysértővel szemben, aki az írásbeli felszólításnak az előírt időpontig nem tesz eleget, a szabálykövető magatartás további késedelemének idejére, módosított üzemeltetési előirányzatot, azaz a nem tagi előirányzat szerinti fenntartási díjat kell előírni. A módosított előirányzat megfizetési kötelezettsége mind addig fenn áll, amíg a szabálysértés igazoltan meg nem szűnik – a megszűnést követően törlésre a következő hónap első napjával kerül {SZMSZ 31. old. (3) bek, kiegészítése a c.a) ponttal}.

27/2019. (08.12.) sz. Határozat:

Az Igazgatóság előterjesztés szerint megtárgyalta a klímaberendezések szabálytalan szerelése és üzemeltetése kapcsán megvalósuló szabálysértéseket, és egyhangúan hozott határozattal kimondja, hogy a szabálytalankodó lakástulajdonosokat, akik ellen írásos panaszbejelentés érkezik, írásban fel kell szólítani a szabálytalanság megszüntetésére.

A szabálytalankodók által idő közben, kizárólagos használatra szolgáló helyiség iránt benyújtott kérelmet mindaddig el kell utasítani, amíg

 • gépkocsitároló esetében az igénylőnek a juttatást/újrajuttatást megelőző öt évben bekövetkezett jogalap nélküli gépjármű tároló használata el nem évül;

 • az igénylőnek fenn áll más lakásszövetkezeti szabályzatsértése (Pl: fizetési kötelezettség nem teljesítés, valamint a SZMSZ 29, 37. sz. Mellékletébe foglaltak fennállása);

 • a klímaberendezés szabálytalan felszerelését és üzemeltetését meg nem szünteti (a tárgyban bejelentés alapján megküldött írásbeli felszólítás másodpéldányát a panaszosnak/panaszosoknak is meg kell küldeni azzal, hogy a lakásszövetkezeti felszólítás eredménytelensége esetén jogorvoslatra van lehetőség a Szeged Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez benyújtott birtokvédelmi kérelem formájában).

A meghozott határozatokat megalapozó törvényi és lakásszövetkezeti szabályok, hivatkozások:

Házirend

3.5.2. A házirend betartása a szövetkezeti kezelésű épületek, használati egységek valamennyi tulajdonosára, használójára nézve kötelező.

Az ebben lévő kötelezettségek, feladatok betartásának ellenőrzése egyrészt a tulajdonostársak (tagok, nem tag tulajdonosok, küldöttek), másrészt a lakásszövetkezet joga, s feladata.

Az abban foglaltak megszegése esetén, az érintettel szemben – előzetesen a háztömbfelügyelő útján szóbeli, illetve annak hiábavalósága esetén – a lakásszövetkezet írásbeli felszólítás formájában intézkedni köteles. Ennek eredménytelensége esetén, a további eljárás tekintetében a lakásszövetkezet Igazgatósága határoz.

Alapszabály

XII. LAKÁSSZÖVETKEZETI TAGSÁGI VISZONY

 1. A tagok jogai és kötelessége

  1. A tag alapvető joga, hogy:

 1. Az épületek közös használatra szolgáló részeit, felszereléseit, berendezéseit, a lakásszövetkezet belső szabályzatainak, illetve a házirendnek megfelelően a többi tagot megillető használati jog sérelme nélkül használja.

XIV. A LAKÁSSZÖVETKEZET GAZDÁLKODÁSA

6.2. Üzemeltetés, karbantartás

A tulajdonosok által fizetendő használati díj mértékét a közgyűlés (küldöttgyűlés) és az igazgatóság állapíthatja meg az alapszabály rendelkezései szerint.

2004. évi CXV lakásszövetkezeti tv.

23. § (2) Az igazgatóság dönt minden olyan ügyben, amelynek eldöntése nem tartozik a lakásszövetkezet más szervének hatáskörébe;…

XII. LAKÁSSZÖVETKEZETI TAGSÁGI VISZONY

  1. A tag alapvető kötelezettsége, hogy:

f) A lakásszövetkezet vagyonát gondosan kezelje és védje.

i) Rendeltetésszerűen – más tulajdonosok érdekeinek megsértése nélkül – használja a magántulajdonban álló lakást,

 1. A tagsági viszony megszűnése

3.3. A lakásszövetkezet igazgatósága kizárhatja a tagot, ha a tag neki felróható módon felszólítás ellenére sem teljesíti a törvényben, kormányrendeletben és jelen alapszabályban, vagy az alapszabály felhatalmazása alapján a SZMSZ-ben, illetve küldöttgyűlés, vagy az igazgatóság által megállapított fizetési, valamint pótbefizetési kötelezettségét.

Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke:

A 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján tűzvédelmi bírságot szabhat ki a tűzvédelmi hatóság.

 • A menekülési útvonalon történő szabálytalan tárolásért például kötelezően 20-500 ezer forintig terjedő bírságot szabnak ki, az időszakos villamos- vagy villámvédelmi felülvizsgálat hiányáért a tűzvédelmi bírság 50 ezertől 1 millió forintig terjedhet.

 • Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított 30 000Ft/kijárat 45 000Ft/kijárat.

 • Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal 200 000Ft/kijárat 300 000Ft/kijárat.

 • Kiürítésre figyelembe vett közlekedőn, folyosón éghető anyagok, tárgyak elhelyezése a tűzvédelmi hatóság engedélye nélkül 60 000Ft/közlekedő 100 000Ft/közlekedő.

A klímaberendezések kültéri egységeinek a lakóépületek homlokzatára szerelése, illetve üzemeltetése.

Ismert, hogy a lakásszövetkezet elsősorban – a háztömbfelügyelők útján – a szabálytalan felszerelések megszüntetésére, felhívással élt a szabálytalankodó lakástulajdonosok felé. Azonban a szabálytalanságok (Pl: a kondenzvíz kivezetése) az ígéretek ellenére sem kerültek megszüntetésre, illetve egyesek a kondenzvíz kivezető csövét meghosszabbították, mintha azzal feloldanák a tiltott tevékenységet.

Másodsorban a klímaberendezés kültéri egységének zaja és hő kibocsátása miatt történnek panaszbejelentések.

Tárgyi építés-szerelési munkáról az Alapszabály és a Házirend, továbbá a SZMSZ 32. sz. Melléklet Klímaberendezés engedélyezése, 32.1. sz. Melléklet Kérelem/nyilatkozat mellékletébe foglaltak rendelkeznek, melyek egyebekben közzé is vannak téve (www.tarjan4.hu lakásszövetkezeti Internetes honlapon, lépcsőházi hirdetőtáblákon, stb.), tehát annak ismertnek kell lennie a tag és nem tag lakástulajdonosok előtt.

Többek között azért is, mert erre a 2008. és a 2010. évi panelfelújítás során, a megelőző részközgyűléseken, majd a tagértekezleteken szóban, illetve a beruházás befejezését követően írásban külön-külön minden lakástulajdonos figyelme fel lett híva. Akik a panelfelújítást követően vásárolták az ingatlanukat, azok a Házirendből, illetve a lakásszövetkezet www.tarjan4.hu internetes oldaláról, továbbá személyesen vagy telefonon tájékozódhatnak az építés-szerelési munkák végzéséről – arról nem is beszélve, hogy a tagfelvételi kérelemben nyilatkoznak arról, hogy megismerték az Alapszabályba foglaltakat – már pedig a Házirend az Alapszabály része.

Alapszabály HÁZIREND

3.1.6. …A homlokzati részekre légkondicionáló berendezéseket elhelyezni, csak az Igazgatóság által írásban engedélyezetten – formában és kivitelezésben, amennyiben jogszabály előírja építésügyi hatóság engedélye alapján – lehet. Kondenzvíz az épületen kívülre semmilyen módon nem vezethető ki.

Az Alapszabály és a Házirend rendelkezései szerint az építés-szerelési munkákat az Igazgatóság felé 10 nappal megelőzően be kell jelenteni, csatolva az ilyen munkával közvetlenül érintett tulajdonostársak (alatta, felette, mellette lakók) írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát.

Szeged, 2019. augusztus 12.

IGAZGATÓSÁG