A lakásszövetkezet lakástulajdonosai részére tájékoztató hatályos igazgatósági határozatokról

A lakásszövetkezet területén fennálló tagtulajdonosi szabálytalanságok miatt, melyek a szóbeli és írásbeli felszólítások ellenére sem kerültek megszüntetésre, számíthatnak az épületek a hatóság részéről kiszabott szabálysértési büntetésekre (pénzbírság), melyeket szabálykövető magatartás kikényszerítésével értelemszerűen meg kell előzni. Ennek érdekében az Igazgatóság soros kibővített ülésén az alábbi határozatokat hozta.

24/2019. (08.12.) sz. Határozat:

Az Igazgatóság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúan hozott határozattal tudomásul véve elfogadja a két ülés között végzett munkát és a tett intézkedéseket.

Egyúttal elrendeli mindazon szabálysértő magatartású tag tulajdonossal szemben, aki különösen a Házirend, a Tűzvédelmi Házirend, a Közös használatra szolgáló helyiségek használatának szabályai, valamint a lakásszövetkezet más belső szabályzataival szemben, a szóbeli és írásbeli felszólítás ellenére, továbbra is szabálysértő magatartást tanúsít, a lakásszövetkezet által a szövetkezeti tag tulajdonosok részére nyújtott kedvezmény, az üzemeltetést csökkentő bevételek lakásarányos részének megvonását.

Ennek megfelelően a szabálysértővel szemben, aki az írásbeli felszólításnak az előírt időpontig nem tesz eleget, a szabálykövető magatartás további késedelemének idejére, módosított üzemeltetési előirányzatot, azaz a nem tagi előirányzat szerinti fenntartási díjat kell előírni. A módosított előirányzat megfizetési kötelezettsége mind addig fenn áll, amíg a szabálysértés igazoltan meg nem szűnik – a megszűnést követően törlésre a következő hónap első napjával kerül {SZMSZ 31. old. (3) bek, kiegészítése a c.a) ponttal}.

27/2019. (08.12.) sz. Határozat:

Az Igazgatóság előterjesztés szerint megtárgyalta a klímaberendezések szabálytalan szerelése és üzemeltetése kapcsán megvalósuló szabálysértéseket, és egyhangúan hozott határozattal kimondja, hogy a szabálytalankodó lakástulajdonosokat, akik ellen írásos panaszbejelentés érkezik, írásban fel kell szólítani a szabálytalanság megszüntetésére.

A szabálytalankodók által idő közben, kizárólagos használatra szolgáló helyiség iránt benyújtott kérelmet mindaddig el kell utasítani, amíg

 • gépkocsitároló esetében az igénylőnek a juttatást/újrajuttatást megelőző öt évben bekövetkezett jogalap nélküli gépjármű tároló használata el nem évül;

 • az igénylőnek fenn áll más lakásszövetkezeti szabályzatsértése (Pl: fizetési kötelezettség nem teljesítés, valamint a SZMSZ 29, 37. sz. Mellékletébe foglaltak fennállása);

 • a klímaberendezés szabálytalan felszerelését és üzemeltetését meg nem szünteti (a tárgyban bejelentés alapján megküldött írásbeli felszólítás másodpéldányát a panaszosnak/panaszosoknak is meg kell küldeni azzal, hogy a lakásszövetkezeti felszólítás eredménytelensége esetén jogorvoslatra van lehetőség a Szeged Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez benyújtott birtokvédelmi kérelem formájában).

A meghozott határozatokat megalapozó törvényi és lakásszövetkezeti szabályok, hivatkozások:

Házirend

3.5.2. A házirend betartása a szövetkezeti kezelésű épületek, használati egységek valamennyi tulajdonosára, használójára nézve kötelező.

Az ebben lévő kötelezettségek, feladatok betartásának ellenőrzése egyrészt a tulajdonostársak (tagok, nem tag tulajdonosok, küldöttek), másrészt a lakásszövetkezet joga, s feladata.

Az abban foglaltak megszegése esetén, az érintettel szemben – előzetesen a háztömbfelügyelő útján szóbeli, illetve annak hiábavalósága esetén – a lakásszövetkezet írásbeli felszólítás formájában intézkedni köteles. Ennek eredménytelensége esetén, a további eljárás tekintetében a lakásszövetkezet Igazgatósága határoz.

Alapszabály

XII. LAKÁSSZÖVETKEZETI TAGSÁGI VISZONY

 1. A tagok jogai és kötelessége

  1. A tag alapvető joga, hogy:

 1. Az épületek közös használatra szolgáló részeit, felszereléseit, berendezéseit, a lakásszövetkezet belső szabályzatainak, illetve a házirendnek megfelelően a többi tagot megillető használati jog sérelme nélkül használja.

XIV. A LAKÁSSZÖVETKEZET GAZDÁLKODÁSA

6.2. Üzemeltetés, karbantartás

A tulajdonosok által fizetendő használati díj mértékét a közgyűlés (küldöttgyűlés) és az igazgatóság állapíthatja meg az alapszabály rendelkezései szerint.

2004. évi CXV lakásszövetkezeti tv.

23. § (2) Az igazgatóság dönt minden olyan ügyben, amelynek eldöntése nem tartozik a lakásszövetkezet más szervének hatáskörébe;…

XII. LAKÁSSZÖVETKEZETI TAGSÁGI VISZONY

  1. A tag alapvető kötelezettsége, hogy:

f) A lakásszövetkezet vagyonát gondosan kezelje és védje.

i) Rendeltetésszerűen – más tulajdonosok érdekeinek megsértése nélkül – használja a magántulajdonban álló lakást,

 1. A tagsági viszony megszűnése

3.3. A lakásszövetkezet igazgatósága kizárhatja a tagot, ha a tag neki felróható módon felszólítás ellenére sem teljesíti a törvényben, kormányrendeletben és jelen alapszabályban, vagy az alapszabály felhatalmazása alapján a SZMSZ-ben, illetve küldöttgyűlés, vagy az igazgatóság által megállapított fizetési, valamint pótbefizetési kötelezettségét.

Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke:

A 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján tűzvédelmi bírságot szabhat ki a tűzvédelmi hatóság.

 • A menekülési útvonalon történő szabálytalan tárolásért például kötelezően 20-500 ezer forintig terjedő bírságot szabnak ki, az időszakos villamos- vagy villámvédelmi felülvizsgálat hiányáért a tűzvédelmi bírság 50 ezertől 1 millió forintig terjedhet.

 • Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított 30 000Ft/kijárat 45 000Ft/kijárat.

 • Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal 200 000Ft/kijárat 300 000Ft/kijárat.

 • Kiürítésre figyelembe vett közlekedőn, folyosón éghető anyagok, tárgyak elhelyezése a tűzvédelmi hatóság engedélye nélkül 60 000Ft/közlekedő 100 000Ft/közlekedő.

A klímaberendezések kültéri egységeinek a lakóépületek homlokzatára szerelése, illetve üzemeltetése.

Ismert, hogy a lakásszövetkezet elsősorban – a háztömbfelügyelők útján – a szabálytalan felszerelések megszüntetésére, felhívással élt a szabálytalankodó lakástulajdonosok felé. Azonban a szabálytalanságok (Pl: a kondenzvíz kivezetése) az ígéretek ellenére sem kerültek megszüntetésre, illetve egyesek a kondenzvíz kivezető csövét meghosszabbították, mintha azzal feloldanák a tiltott tevékenységet.

Másodsorban a klímaberendezés kültéri egységének zaja és hő kibocsátása miatt történnek panaszbejelentések.

Tárgyi építés-szerelési munkáról az Alapszabály és a Házirend, továbbá a SZMSZ 32. sz. Melléklet Klímaberendezés engedélyezése, 32.1. sz. Melléklet Kérelem/nyilatkozat mellékletébe foglaltak rendelkeznek, melyek egyebekben közzé is vannak téve (www.tarjan4.hu lakásszövetkezeti Internetes honlapon, lépcsőházi hirdetőtáblákon, stb.), tehát annak ismertnek kell lennie a tag és nem tag lakástulajdonosok előtt.

Többek között azért is, mert erre a 2008. és a 2010. évi panelfelújítás során, a megelőző részközgyűléseken, majd a tagértekezleteken szóban, illetve a beruházás befejezését követően írásban külön-külön minden lakástulajdonos figyelme fel lett híva. Akik a panelfelújítást követően vásárolták az ingatlanukat, azok a Házirendből, illetve a lakásszövetkezet www.tarjan4.hu internetes oldaláról, továbbá személyesen vagy telefonon tájékozódhatnak az építés-szerelési munkák végzéséről – arról nem is beszélve, hogy a tagfelvételi kérelemben nyilatkoznak arról, hogy megismerték az Alapszabályba foglaltakat – már pedig a Házirend az Alapszabály része.

Alapszabály HÁZIREND

3.1.6. …A homlokzati részekre légkondicionáló berendezéseket elhelyezni, csak az Igazgatóság által írásban engedélyezetten – formában és kivitelezésben, amennyiben jogszabály előírja építésügyi hatóság engedélye alapján – lehet. Kondenzvíz az épületen kívülre semmilyen módon nem vezethető ki.

Az Alapszabály és a Házirend rendelkezései szerint az építés-szerelési munkákat az Igazgatóság felé 10 nappal megelőzően be kell jelenteni, csatolva az ilyen munkával közvetlenül érintett tulajdonostársak (alatta, felette, mellette lakók) írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát.

Szeged, 2019. augusztus 12.

IGAZGATÓSÁG

Tarján IV. Lakásszövetkezet

Hozzászólások lezárva.