Általános szabályok tűz esetén

  • Mindig fel kell mérnünk a veszély mértékét, és ezt össze kell vetni az elhárításra rendelkezésre álló lehetõségünkkel.
  • A kezdeti, kis terjedelmû tûz észlelésekor, ha a helyzet ez lehetõvé teszi, a készenlétben lévõ tûzoltó készülékkel, egyéb alkalmas eszközökkel (lapát, homok, takaró, egy kancsó/vödör víz, stb.) a tûz oltását azonnal meg kell kezdeni. Egyébiránt csak akkor szabad, ha eloltása ezekkel valószínûsíthetõ.
  • Ha az észlelt tûz eloltása segítséget igényel, a tûzriadó tervben ismertetett, továbbá a helyiségben kifüggesztett módon kell a tüzet jelezni és segítséget hívni.
  • A tûz észlelése és jelzése után mindenki kötelessége, az emberélet elsõdlegességét szem elõtt tartva, a tûz által veszélyeztetett személyek, tûz- és/vagy robbanásveszélyes és rendkívüli értékû tárgyak mentése, illetve a veszélyeztetett területrõl való eltávolítása. (Égõ embert pokróccal, köpennyel, vagy vízzel való leöntéssel oltunk el.)
  • Mindig gondolni kell arra, hogy az égésnél káros, az emberi életre közvetlen és súlyos veszélyt jelentõ anyagok szabadulnak fel, ezek elõl ki kell menekülni a szabadba.
  • Elektromos tûznél, a vízhasználat elõtt, a környezetet áramtalanítani keli. Az áramtalanítós ténye akkor fogadható el, ha arra rendelt „tûzvédelmi fõkapcsoló”- val lehet megtenni, illetve azt kellõ helyismerettel rendelkezõ személy végezte el.
  • Kisebb eszközök áramtalanítósa, ha ez egyértelmûen beazonosítható, a mûködtetõ tápkábelnek a dugaszoló aljzatból való eltávolításával kell megtenni.
  • Minden tûzesetet – az eloltott tüzet is, a kárösszegre való tekintet nélkül – be kell jelenteni.
  • A tüzeset helyszínét a vizsgálat befejezéséig érintetlenül kell hagyni.