Ismertető a Kormány 259/2022.sz Kormányrendeletéről

Ismertető a Kormány 259/2022. (VII. 21.) sz. azegyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló Kormányrendeletének tartalmáról, és a kapcsoló MEKH Elnöki rendeletekről.

Az ismertetőt a jelenleg ismert és közzé tett információk alapján állítottuk össze. A LOSZ által kezdeményezett szakmai egyeztetések eredményeként esetlegesen bekövetkező változásokról, módosításokról folyamatosan tájékoztatást adunk.

A Kormány a  szomszédos országban (Ukrajnában) fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján rendelte el az elektromos áram és a gázfogyasztás egyetemes szolgáltatási árával összefüggésben az alábbiakat:

1. Az  Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az  elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a  villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényt (a továbbiakban: Vet.), a  földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényt (a továbbiakban: Get.), a  rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvényt (a továbbiakban: Rezsitv.) és a  veszélyhelyzet ideje alatt az  egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: ESZ-rendelet) a jelen rendeletben foglalt eltérésekkel kell 2022. december 31. napjáig alkalmazni.

2. A Kormány jelen rendelet szerinti rendelkezéseket negyedévente felülvizsgálja. Az első felülvizsgálat időpontja 2022. december 30. napja.

3. A rendeletet nem kell alkalmazni a) lakossági fogyasztó által igénybe vett B GEO árszabásra, továbbá B GEO árszabással elszámolt villamosenergia-mennyiséget e rendelet alkalmazása során nem kell figyelembe venni, b) lakossági fogyasztó által, fűtési idényben igénybe vett H árszabásra, továbbá fűtési idényben H árszabással elszámolt villamosenergia-mennyiséget e rendelet alkalmazása során nem kell figyelembe venni. Mindez tehát azt jelenti, hogy a fűtési célú H tipusú és a B GEO kategóríájú hőszivattyú alkalmazása esetén a jelen rendelet szabályai nem érvényesülnek.

4. Az Egyetemes villamosenergia-szolgáltatással kapcsolatos rendelkezések az alábbiak:

a) 2022. augusztus 1-jétől a lakossági fogyasztó az egyetemes szolgáltatótól 2523 kWh/év/mérési pont (felhasználási hely) fogyasztásig a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott áron jogosult villamos energiát vételezni, azzal, hogy egyzónaidős, több egységárú árszabás esetén alacsonyabb áron jogosult villamos energiát vételezni.

b) Az a) pontban megjelölt fogyasztási mérték felett a lakossági fogyasztó a  Vet. 141.  § (7)  bekezdésétől és 145. § (3) és (4) bekezdésétől eltérően lakossági piaci áron jogosult villamos energiát vételezni. Ez a lakossági piaci ár nem minősül a Vet. szerinti hatósági árnak, azt és annak ár alkalmazási feltételeit a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) elnöke rendeletben határozza meg az egyetemes szolgáltató által megadott energiabeszerzési költségeket is tartalmazó adatok alapján. A Hivatal elnökének rendeletében meghatározott mindenkori lakossági piaci ár a villamosenergia-vásárlási szerződés részévé válik. A lakossági piaci árnak a villamosenergia-vásárlási szerződés megkötését követően bekövetkező változása esetén a megváltozott lakossági piaci ár a villamosenergia-vásárlási szerződés részévé válik. 2022. december 31. napját követően a Hivatal a lakossági piaci árat negyedévre az egyetemes szolgáltató adott negyedévet 10 nappal megelőzően tett adatszolgáltatása alapján, annak megtételét követő legfeljebb 6 munkanapon belül határozza meg.

Az a) pontban tehát meghatározásra kerül az éves átlagfogyasztás mértéke, a b) pontban rögzítésre kerül, hogy a ezen fogyasztási mérték felett lakossági piaci áron juthat hozzá a továbbra is egyetemes szolgáltatói fogyasztói körbe tartozó személy a villamosa energiához, melynek árát a   Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) elnöke rendeletben határozza meg. Mely rendelet kiadására a jelen rendelet megjelenésével együtt sor is került. Mindennek felülvizsgálatára 2022. december 31. napját követően 6 munkanapon belül kerül sor.

c) Ha az  elszámolási időszak során a  vételezett és betáplált villamosenergia-mennyiségek szaldója alapján az  elosztó hálózatba történő villamos energia betáplálás áll fenn, akkor a  betáplált villamos energia a  háztartási méretű kiserőmű üzemeltetőjét ellátó egyetemes szolgáltató, a  részére – mint lakossági fogyasztó részére – értékesített villamos energia a  villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott áron kerül elszámolásra, az alkalmazott árszabás egységárára figyelemmel. A háztartási méretű kiserőművet üzemeltető felhasználó esetén az éves szaldó elszámoláskor figyelembe kell venni az időközi elszámolás alapján fennállt, az  elosztó hálózatba történt villamos energia betáplálási többletet, ha az időközi elszámolás és az éves szaldó elszámolás közötti időszakra vonatkozóan a vételezett villamos energia mennyisége magasabb, mint a betáplálás. Ez a rendelkezés a háztartási méretű kiserőműre jellemzően napaelemmel rendelkező háztartásokra vonatkozik.

5. Egyetemes földgázszolgáltatással kapcsolatos rendelkezések

a) 2022. augusztus 1-jétől a  lakossági fogyasztó az  egyetemes szolgáltatótól 1729 m3 /év/mérési pont (felhasználási hely), azaz 59 132 MJ/év/mérési pont (felhasználási hely) mértékig a) a  földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló miniszteri rendelet szerinti I. árkategóriában a  „<20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók ,kivéve fogyasztói közösségek” vásárlói körre meghatározott áron, b) az a) pontba nem tartozó lakossági fogyasztó a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló miniszteri rendelet szerinti, II. árkategória rá vonatkozó árszabásán jogosult földgázt vételezni.

b) Az a) pontban megjelölt fogyasztási mérték felett a lakossági fogyasztó a Get. 104. § (7) bekezdésétől és 107. § (3) bekezdésétől eltérően versenypiaci költségeket tükröző áron jogosult földgázt vételezni.

c) Ez a versenypiaci költségeket tükröző ár nem minősül a Get. szerinti hatósági árnak, azt és annak áralkalmazási feltételeit a Hivatal elnöke rendeletben határozza meg az egyetemes szolgáltató javaslata alapján. Az ármeghatározáshoz az egyetemes szolgáltató elküldi javaslatát – amely tartalmazza az alkalmazni javasolt, az energiabeszerzési költségeket, versenypiaci költségeket tükröző ár mértékét, valamint annak meghatározásának módszertanát, számszaki levezetését és indokolását – a Hivatal elnöke számára. A Hivatal elnökének rendeletében meghatározott mindenkori versenypiaci költségeket tükröző ár az egyetemes szolgáltatási szerződés részévé válik. A versenypiaci költségeket tükröző árnak az egyetemes szolgáltatási szerződés megkötését követően bekövetkező változása esetén a megváltozott versenypiaci költségeket tükröző ár az érvényes egyetemes szolgáltatási szerződés részévé válik. 2022. december 31. napját követően a Hivatal a versenypiaci költségeket tükröző árat negyedévre az egyetemes szolgáltatónak az adott negyedévet 10 nappal megelőzően tett javaslatára, annak megtételét követően legfeljebb 6 munkanapon belül határozza meg.

A helyzet tehát nagyon hasonló a villamos energiáéhoz, az a) pontban itt is meghatározásra kerül az éves átlagfogyasztás mértéke, a b) pontban rögzítésre kerül, hogy a ezen fogyasztási mérték felett lakossági piaci áron juthat hozzá a továbbra is egyetemes szolgáltatói fogyasztói körbe tartozó személy a gázhoz, melynek árát a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) elnöke rendeletben határozza meg. Mely rendelet kiadására a jelen rendelet megjelenésével együtt sor is került. Mindennek felülvizsgálatára 2022. december 31. napját követően 6 munkanapon belül kerül sor.

6. Társasházakra és lakásszövetkezetekre vonatkozó kedvezmények

a) A lakossági fogyasztónak minősülő társasház, Lakásszövetkezet az 5. pontban meghatározott kedvezményes földgázmennyiségen felüli kedvezményes mennyiségre jogosult, amely többletkedvezményt a 4. pont szerinti szerinti kedvezményes mennyiség és a lakóépületben műszakilag megosztott, önálló lakások számának szorzata alapján kell meghatározni.

b) Az a) pont alapján meghatározott kedvezményes többletmennyiség igénybevételéhez a társasház, lakásszövetkezet mérési pontonként (felhasználási helyenként) nyilatkozik az egyetemes szolgáltató részére a lakóépületben műszakilag megosztott, önálló lakások és az épületben lévő, önálló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek számáról. Az egyetemes szolgáltató az a) pont alapján meghatározott kedvezményes mennyiséget a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől alkalmazza időarányosan.

A nyilatkozat megtétele az egyetemes szolgáltató által e célra biztosított felületen keresztül történik, ettől eltérő esetben a nyilatkozat érvénytelen. A nyilatkozatok megtételére a jelen rendelet hatálybalépését követő 5. munkanaptól van lehetőség. Mivel a rendelet 2022. augusztus 1. napján lép hatályba a nyilatkozatok 2022. augusztus 6-tól mindenképpen elérhetők lesznek a szolgáltatók honlapján.

c) A 2022. augusztus 15-ig beérkező nyilatkozatok esetében az a) pont alapján meghatározott kedvezményes mennyiséget 2022. augusztus 1-jétől kell figyelembe venni. Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult az (1) bekezdésben előírt feltételeket alátámasztó iratot a felhasználó társasháztól vagy lakásszövetkezettől bekérni és ellenőrizni. Ha az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe az (1) bekezdés alapján meghatározott kedvezményes mennyiséget, akkor a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgázt a versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni. Az egyetemes szolgáltató a c. pont szerinti jogkövetkezményt alkalmazza akkor is, ha a felhasználó az iratot az egyetemes szolgáltató által megjelölt legalább 15 napos határidőn belül nem bocsátja az egyetemes szolgáltató rendelkezésre. Ha az irat a megjelölt határidőt követő 15 napon belül az egyetemes szolgáltatóhoz beérkezik, úgy kell tekinteni, mintha határidőben rendelkezésre bocsátották volna.

d) A Kormány a lakásszövetkezetek és társasházak nehéz és speciális helyzetét érzékelve a Kormányrendelet 5. §-ban meghatározott egy a gázfogyasztásra vonatkozó lakásszövetkezeti és társasházi kedvezményt, melynek lényege, hogy aki lakossági fogyasztó, de 20 m3/óránál nagyobb gázmérője van, az nyilatkozhat arról, hogy az általa kezelt lakóépületben mennyi műszakilag megosztott, önálló lakás található, mert az adott gázmérőn mért fogyasztást el kell ebben az esetben osztani az önálló lakások számával és az így létrejött fogyasztási adatot kell mérni a megállapított átlagfogyasztás mértékéhez, és ennek a fogyasztásnak az átlagfogyasztást meghaladó része után kell a piaci árat megfizetni. Technikailag ez az adatszolgáltatás, nyilatkozattétel úgy fog megtörténni, hogy minden szolgáltató honlapján megtalálható lesz az a nyilatkozat, amelyen nyilatkozni kell a lakóépületben található műszakilag megosztott önálló lakások számáról. Az a megfogalmazás, hogy műszakilag megosztott önálló lakás, eléggé kétértelmű, hiszen úgy is lehet következtetni, hogy a jogalkotó nem a jogi értelemben vett, ingatlan-nyilvántartási szempontból önálló lakások számához köti ezt a kedvezményi feltételt, hanem elég csak a műszaki megosztottság ehhez, de lehet úgy is gondolkodni, hogy a két feltétel együttesen kerül előírásra, tehát egyrészt az a minimum, hogy ingatlan-nyilvántartásilag elkülönített, önálló helyrajzi számmal rendelkező, de emellett még műszakilag is elkülönített lakások számítanak bele a kedvezményes feltételrendszerbe. Az egyéb rendeltetésű helyiségeket, garázs, üdülő, egyéb ebből a szempontból a kedvezmény alapjaként figyelembe venni nem lehet.

e) Eljárási rend és határidők szempontjából az az előírás, hogy amennyiben 2022. augusztus 15-ig a társasházak, lakásszövetkezetek a fenti nyilatkozatot megteszik, úgy a szolgáltatók kötelesek azt 2022. augusztus elsejétől figyelembe venni. Amennyiben erre a társasház, lakásszövetkezet részéről később kerül sor, úgy mindig a következő hónaptól kell annak tartalmát a szolgáltatónak figyelembe vennie. Hangsúlyozzuk, hogy a szolgáltatók jogosultak lesznek ellenőrizni a nyilatkozatok tartalmát, tehát az önálló, műszakilag megosztott lakások számára vonatkozó okiratokat bekérni. Amennyiben az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a korábbi kedvezményes igénybevétele nem volt jogos a jogosulatlanul igénybe vett földgázt a versenypiaci ár másfélszeres mértékében kell a társasháznak, lakásszövetkezetnek a szolgáltató felé megfizetnie, illetőleg akkor is ez a helyzet, ha a szolgáltatói felhívásra a lakásszövetkezet társasház nem nyilatkozik a megadott határidőben illetőleg az alátámasztó iratokat nem csatolja be.

f) Fontos megállapítás, hogy az elektromos energiafogyasztás tekintetében a jogalkotó nem adott a lakásszövetkezeteknek, társasházaknak kedvezményt, így rájuk e körben teljes egészében az általános szabályok vonatkoznak.

7. Egyéb és záró rendelkezések:

a) A jelen rendelet szerinti kedvezményes mennyiségek 2022. augusztus 1-jétől vehetőek igénybe.

b) A lakossági fogyasztó a jelen rendelet szerinti kedvezményes mennyiségeket időarányosan jogosult igénybe venni. Ennek érdekében az egyetemes szolgáltató naparányos elszámolást alkalmaz, amelynek alapján a felhasználó számára kiállított számlában a kedvezményes mennyiség 1/365-öd részének és a számlázási időszak napjainak szorzatát érvényesíti, és az e feletti rész számlázása történik lakossági piaci áron vagy versenypiaci költségeket tükröző áron. Földgáz felhasználói adatszolgáltatáson vagy elosztói leolvasáson, leolvasást helyettesítő becslésen alapuló számlázása, valamint az azonos mennyiségről kiállított részszámlákon kívüli egyéb részszámlák esetén az egyetemes szolgáltató üzletszabályzatában rögzített fogyasztási jelleggörbe alapú kedvezmény meghatározást kell alkalmazni.

Amennyiben hétköznapi logikával ez a szabályozás nem tűnik teljesen egyértelműnek, akkor célszerű ebben a körben a szolgáltatók honlapján utánanézni a konkrét adatoknak, de az egyértelműnek tűnik belőle, hogy az elszámolás számlázási időszaka nem változik, illetőleg, a többhavi, vagy az éves elszámolás figyelembe vétele esetén az adott elszámolási fogyasztási időszakkal kell a fogyasztást elosztani és így megállapítani a kedvezmény alkalmazása szempontjából irányadó fogyasztási mennyiséget.

c) A természetes személy részére lakhatás céljára bérbeadott ingatlan esetén a  költségelszámolás során a  bérbeadó mint felhasználó a  bérlővel szemben a  villamosenergia-költségeket a jelen rendelet szerinti átlagfogyasztás felett legfeljebb a jelen rendeletben rögzített lakossági piaci áron számolhatja el, míg a természetes személy részére lakhatás céljára bérbeadott ingatlan esetén a  költségelszámolás során a  bérbeadó mint felhasználó a  bérlővel szemben a  földgázköltségeket az  5.  § szerinti a jelen rendelet szerinti átlagfogyasztás felett legfeljebb a  rendeltben meghatározott versenypiaci költségeket tükröző áron számolhatja el.

A jogalkotó értelemszerűen nem engedi meg, hogy a bérbeadók az energiafogyasztással összefüggésben a bérlők kárára, a helyzetük kihasználásával többlethasznot érvényesítsenek.

d) Fogyatékossággal élő személy által használt tárgyi eszközök energiafogyasztása után a  fogyatékossággal élő személy további kedvezményre jogosult. A kedvezmény mértékét és igénylésének eljárásrendjét kormányrendelet határozza meg.

e) Felhatalmazást kap a  Hivatal elnöke, hogy a  lakossági piaci árat és azok áralkalmazási feltételeit, valamint a versenypiaci árakat tükröző árat és azok áralkalmazási feltételeit rendeletben határozza meg.

f) A  Kormány jelen rendelet hatályát a  szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja. A rendelet a 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

8. A fentieknek megfelelően a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Elnöke rendeleteiben meghatározta a villamosenergia és a gáz lakossági piaci árait, és azok áralkalmazási feltételeit az alábbiak szerint:

a) A földgáz vonatkozásában:

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. jelen rendelet szerinti versenypiaci költségeket tükröző, a  lakossági fogyasztó által fizetendő forgalomarányos rendszerhasználati díjakat tartalmazó (27% áfával együtt számított) bruttó földgáz ár: a 2022. augusztus–szeptember hónapok vonatkozásában: 21,416 Ft/MJ, 2022. október–december hónapok vonatkozásában: 22,002 Ft/MJ.

b) A villamosenergia vonatkozásában:

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti lakossági piaci árral elszámolt villamos energia mennyiség tekintetében a  lakossági fogyasztó által fizetendő rendszerhasználati díjakkal együtt számított bruttó (27% áfával együtt számított) végfelhasználói ár az ESZ árrendelet szerinti a) A1 és A2 árszabás esetén 70,104 Ft/kWh, b) B (alap) árszabás esetén 62,884 Ft/kWh, a 2022. december 31-ig terjedő időszakra.

8. A további információk beszerzése és a pontosabb kalkuláció elvégzése érdekében az alábbi internetes felületek felkeresése indokolt lehet:

Lakossági tájékoztatás

https://www.mvmnext.hu/lakossagirezsi

https://www.mvmnext.hu/lakossagirezsi/arak-arkalkulatorok

https://rezsikalkulator.origo.hu

forrás:  Lakásszövetkezetek és Társasházak Szövetsége