Közüzemi szolgáltatásokkal szembeni tudatosság

A közüzemi szolgáltatások megkerülhetetlenek napjainkban, áramot, vizet és megannyi más szolgáltatást minden fogyasztó használ. Ugyanakkor nem könnyű annak a fogyasztónak a dolga, aki maradéktalanul tudni szeretné, milyen főbb kötelezettségei vannak például a víziközmű-, földgáz- vagy épp a villamos energia szolgáltatás igénybevételekor. És akkor még nem is esett szó például a távhőszolgáltatásról vagy épp a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról.

Az ajánlás a közüzemi szolgáltatások igénybevétele során követendő tudatos fogyasztói magatartásról szól. Az alábbiakban ízelítőt adunk a villamos energia-, földgáz- és víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos jó tanácsokról, magában az ajánlásban pedig kitérünk még többek között a távhőszolgáltatásra és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra is.

A villamos energia-, földgáz- és víziközmű-szolgáltatás esetében követendő fogyasztói magatartás 

1. Ingatlan megvásárlása esetén a fogyasztók ne mulasszanak el egyeztetni az előző tulajdonossal, hogy van-e bármilyen díjhátralék! Ha nem járnak el körültekintően és kiderül, hogy korábbról még tartozás áll fenn, bizonyos esetekben akár az is előfordulhat, hogy ezt nekik kell kifizetniük!

2. Lakásszövetkezeti ingatlan esetén tájékozódjanak a fogyasztók az ingatlanon fennálló esetleges közös költség- vagy költségtartozásról! Javasolt akár már az ingatlan adásvételi szerződésben kikötni azt, hogy az eladó köteles beszerezni a közüzemi szolgáltatók és a lakásszövetkezet által kiállított úgynevezett „nullás igazolást” is, amely tanúsítja, hogy a lakáson nincsen tartozás!

3. Ne feledjék a fogyasztók, hogy a felhasználó személyében bekövetkező változást, így például a tulajdonosváltást a közüzemi szolgáltató által meghatározott módon és határidőn belül be kell jelenteniük (víziközmű-szolgáltatás esetén 30 napon belül, villamos energia- és földgázszolgáltatás esetén 15 napon belül)! Amennyiben ezen kötelezettségüknek a fogyasztók nem tesznek eleget, úgy adott esetben akár a más által felhalmozott tartozásért is felelőssé tehetőek!

4. Tartsák észben a fogyasztók, hogy a közüzemi szolgáltatóval aláírt szerződés hiányában is meg kell fizetniük a szolgáltatás díját! Közüzemi szolgáltatások esetén ugyanis a közüzemi szolgáltató és a lakossági felhasználó között általában már a szolgáltatás igénybevételével is létrejön a közszolgáltatási szerződés! Így például, a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan esetében a víziközmű-szolgáltató és a lakossági felhasználó között a víziközmű-szolgáltatás igénybevételével már létrejön a közszolgáltatási szerződés.

5. Ne mulasszák el a fogyasztók a mérőórák állapotát, működését, mérőállását időközönként ellenőrizni! Ha az óra sérült vagy úgy látják, hogy az hibásan mér, haladéktalanul jelentsék be ezt a közüzemi szolgáltatónál! Ne feledjék azt sem, hogy ha a fogyasztásmérő nem mér, hibásan mér vagy a hitelesítési ideje lejárt, az azon mért adatok nem képezhetik számlázás alapját! A fogyasztók joga egyúttal az is, hogy kérjék a mérőóra hitelességi vizsgálatát!

6. A fogyasztó köteles a mérő állapotát megóvni, de nem mindenáron! Nem lehet kötbért kiszabni e kötelezettség megsértésére hivatkozva akkor, ha a mérő például az épület folyosóján, vagy más egyéb, nem a fogyasztó kizárólagos őrizetében lévő helyiségben volt.

7. Őrizzenek meg minden papírt a fogyasztók – már az elejétől kezdve -, ami a mérővel kapcsolatos! Ez később fontos bizonyíték a kezükben. A szolgáltató ugyanis csak akkor hivatkozhat az óra sérülésére és szabhat ki kötbért, ha bizonyítani tudja, hogy sérülésmentes állapotban adta át.

8. Ha mérőóra cserére vagy ellenőrzésre kerül sor, ne hagyják azt őrizetlenül és ügyeljenek arra, hogy a művelet a jelenlétükben történjen! Bármilyen kifogásuk, észrevételük van, tüntessék azt fel a cseréről vagy ellenőrzésről készült jegyzőkönyvben és csak abban az esetben írják azt alá, ha annak tartalma megfelel a valóságnak.

9. Ne feledjék a fogyasztók, hogy a fizetési késedelem adott esetben a közüzemi szolgáltatás korlátozásával, sőt akár megszüntetésével is járhat! Ha fizetési nehézségük támadt, keressék meg az érintett közüzemi szolgáltatót az olyan, rendelkezésre álló lehetőségek feltérképezése érdekében, mint a fizetési haladék adása és a részletfizetés! Fontos tudni, hogy az egyeztetést nem a szolgáltatónak, hanem a fogyasztónak kell kezdeményeznie!

10. A közüzemi szolgáltatók által önként biztosított részletfizetés, és fizetési haladék lehetősége mellett bizonyos esetekben egyenesen kötelező a szociálisan rászoruló vagy fogyatékkal élő fogyasztók (védendő fogyasztók) számára részletfizetést, fizetési haladékot adni! Kérjenek felvilágosítást ezért lehetőségeikről a fogyasztók a szolgáltatóknál!

11. Ne feledjék a fogyasztók, hogy jogukban áll vitatni a számlát és azzal szemben kifogást emelni, amelynek bizonyos esetekben akár halasztó hatálya is lehet a fizetésre! Villamos energia szolgáltatás esetében akkor érvényesül a kifogásnál a halasztó hatály, ha a számlán feltüntetett mennyiség az előző év azonos időszakában elszámolt mennyiség 150%-át meghaladja. Végül víziközmű-szolgáltatásnál a számlakifogás akkor halasztó hatályú, ha azt a fogyasztó még a fizetési határidő lejártát megelőzően közölte és a számlán feltüntetett mennyiség alapján számított havi fogyasztás az előző 12 hónap havi átlagfogyasztásának 150%-át meghaladja.

12. Vegyék figyelembe a fogyasztók, hogy ha tartozásukat a közüzemi szolgáltató már eladta egy harmadik fél vállalkozásnak, például egy követeléskezelőnek, úgy a továbbiakban már ez utóbbi céggel állnak kapcsolatban és vele kell egyeztetniük a fizetés menetéről, egyéb részleteiről! Ha vitatják a tartozás mértékét, ezzel kapcsolatos panaszukat is a követeléskezelőnél kell jelezniük!