KÜLDÖTTGYŰLÉSI HIRDETMÉNY

A Tarján IV. Lakás- és Garázsfenntartó Szövetkezet (6723 Szeged, Pentelei sor 5.) Igazgatósága ezúton értesíti küldötteit, továbbá tag és nem tag tulajdonosait hogy 2017. március 28. napjának 18.00 órájára Küldöttgyűlést hív össze a Kék Csillag étterembe, Szeged, Olajbányász tér 1-3. sz. alá.

Napirendi pontok:

  1. Az Igazgatóság beszámolója a 2016. gazdasági évről (írásos anyag).

  2. A Felügyelő Bizottság jelentése 2016. gazdasági évről (írásos anyag).

  3. A könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti 2016. évre szóló éves beszámolóról.

  4. A 2016. évi egyszerűsített éves beszámoló elszámolási egységenként (írásos anyag).

  5. A 2016. üzleti évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámoló és mérleg elfogadása (írásos anyag).

  6. A 2017. évi fenntartási (üzemeltetés, biztosítási díj, karbantartás, felújítás, korszerűsítés) terv, a fizetési kötelezettségek előirányzatának megállapítása (írásos anyag).

  7. A lakásszövetkezet tisztségviselőinek (az igazgatóság tagjainak és az igazgatóság elnökének, a felügyelő bizottság tagjainak és a felügyelő bizottság elnökének) megválasztása, a megválasztott tisztségviselők Alapszabályba történő bejegyzése, Alapszabály módosítás formájában.

  8. Az Alapszabály módosítása (írásos anyag).

  9. A lakásszövetkezeti tisztségviselők és a bizottsági tagok díjazásának megállapítása, egyes küldöttek tárgyi jutalomban történő részesítése az Alapszabály rendelkezései alapján.

Felhívom a T. Tagtárs figyelmét, hogy a Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény 17. § (1) bekezdése, valamint a 21. § (4) bekezdése szerint a küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek több mint fele jelen van. Amennyiben a küldöttgyűlés nem határozatképes, úgy új küldöttgyűlést hívok össze, melynek megtartásának helyéről, annak időpontjáról és napirendjéről külön meghívót küldök.

Tájékoztatom, hogy a küldöttek választott tisztségeiknél fogva a jogaikat és kötelezettségeiket csak személyesen gyakorolhatják, így meghatalmazás alapján történő képviseletükre lehetőség nincs. A tagok és a nem tag tulajdonosok az Alapszabályban foglaltak szerint gyakorolhatják tanácskozási, illetve a nem tag tulajdonosok pedig szavazati jogukat is.

Tarján IV. Lakásszövetkezet

Hozzászólások lezárva.