Mi a birtokvédelem?

https://www.tarjan4.hu/?ddownload=644

A birtokvédelemről a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) ötödik könyv I. cím I-II. fejezete szól:

5:1. § (1) Birtokos az, aki a dolgot sajátjaként vagy a dolog időleges birtokára jogosító jogviszony alapján hatalmában tartja. – Tehát a lakás birtokosa annak tulajdonosa, vagy ha bérbe adták annak bérlője, tényleges használója, aki ott lakik, ill. a lakást birtokában tartja.

5:5. § [A birtokost megillető birtokvédelem]

(1) A birtokost birtokvédelem illeti meg, ha birtokától jogalap nélkül megfosztják vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják (a továbbiakban: tilos önhatalom).

5:8. § [Birtokvédelem a tényleges birtoklási helyzet alapján]

(1) A birtokos egy éven belül a jegyzőtől is kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését.

(2) A jegyző elrendeli az eredeti birtokállapot helyreállítását és a birtoksértőt a birtoksértő magatartástól eltiltja; kivéve, ha nyilvánvaló, hogy az, aki birtokvédelmet kért, nem jogosult a birtoklásra vagy birtoklásának megzavarását tűrni volt köteles. A jegyző – kérelemre – jogosult a hasznok, a károk és a költségek kérdésében is határozni.

(3) A jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. Az a fél, aki a jegyző birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a bíróságtól a másik féllel szemben indított perben kérheti a határozat megváltoztatását.

A birtokos közvetlenül bírósághoz is fordulhat, de ez általában nem javasolt.

A jegyző által lefolytatott eljárásban felmerült költségek terhét a felek viselik. Ha az eljárás a bíróság előtt folyik tovább, akkor a bíróság határoz a költségek felől. Ha a felek egyezséget kötnek, akkor megállapodásuknak a felmerült költségekre is ki kell terjednie.

Fontos, hogy az eljárásban a birtokvédelmet kérőnek kell bizonyítania, hogy a birtokháborító magatartás fennáll, vagy rendszeresen ismétlődik, illetve azt is, hogy a szóban forgó cselekmény a birtoklásban ténylegesen érdemben zavarja. Például nem tekinthető érdemi zavarásnak, ha néha hallani, hogy egy kutya vakkant, ellenben érdemi a zavarás, ha éjszakákon keresztül folyamatosa vonyít.