Gázipari Műszaki Biztonsági Felülvizsgálat

Lakóépülete gázvezeték hálózata tulajdonviszonyilag két részre bontható.
Gáz-csatlakozó vezeték (lakásszövetkezeti tulajdon, a telekhatártól az egyes lakásokban lévő főelzáró csapig tart). Fogyasztói gázvezeték (a lakáson belüli fogyasztói főelzáró és a gáztűzhelyt összekötő szakasz.)

Lakásszövetkezet esetében a gáz-csatlakozó vezeték felülvizsgáltatása az Igazgatóság hatáskörébe tartozik. A fogyasztói vezetékek és fogyasztói gázkészülékek felülvizsgáltatása a lakástulajdonos feladata.

Gázipari Műszaki Biztonsági Felülvizsgálat célja, hogy feltárják azokat a hiányosságokat, amelyek közvetlenül veszélyeztethetik a nyílt égésterű gázkészülék tulajdonosok élet- és vagyonbiztonságát.
A felülvizsgálatot a lakásszövetkezet igazgatósága elvégeztette, melynek során minden esetben jegyzőkönyvet állítottak ki, melyből egy példány a tulajdonosé, így igazolni tudja, hogy eleget tett a törvényi előírásoknak!

A műszaki-biztonsági  gázfelülvizsgálatot csak képesítésekkel és  gyakorlattal rendelkező gázszerelő végezheti el!

A rendelet részletesen szabályozza a gázfelülvizsgálat tartalmi, személyi és formai feltételeit.

A nyílt égésterű gázkészülékek égési levegőellátása és égéstermék elvezetése megváltoztatásáról, különös tekintettel a fokozott légzárású nyílászárók utólagos beépítésekor
(Megjelent a Gazdasági Közlöny 2010. 3. számában, 2010. április 1-én.)

A MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL KÖZLEMÉNYE

A gázkészülékek égési levegőellátása és égéstermék elvezetése megváltoztatásáról, különös tekintettel a fokozott légzárású nyílászárók, elszívó/szellőző ventilátorok, konyhai páraelszívók utólagos beépítésére, valamint a gázszolgáltató által jóváhagyott kiviteli tervhez viszonyított egyéb módosításokra

Aföldgázellátásáról szóló 2008. évi XL. törvény értelmében:

88. § (1) A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés létesítése az ingatlantulajdonos kötelezettsége. Az elkészült csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés az ingatlantulajdonos tulajdonát képezi. A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés üzemeltetése a felhasználó kötelezettsége.

(6) A csatlakozóvezetékeket és a felhasználói berendezést üzemképes és biztonságos állapotban tartani az ingatlan tulajdonosa köteles. Ennek megfelelően köteles gondoskodni azok rendszeres karbantartásáról, javításáról és szükség szerinti cseréjéről. A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés műszaki- biztonsági felülvizsgálatának részletes szabályait beleértve a felülvizsgálat gyakoriságát is külön jogszabály tartalmazza.

89. § (1) A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés kiviteli tervét- a kivitelezés megkezdése előtt műszaki- biztonsági szempontok szerinti felülvizsgálatra be kell nyújtani a földgázelosztóhoz. A felülvizsgálathoz szükséges engedélyek rendelkezésre állása esetén a földgázelosztó a felülvizsgálatot 15 munkanapon belül köteles elvégezni. A földgázelosztónak a kivitelezésre alkalmasságot megállapító nyilatkozata hiányában a létesítmény nem kivitelezhető. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetében a felülvizsgálat díjmentes.

(3) Az elkészült gázszerelést a földgázelosztó vagy megbízottja az üzembe helyezés előtt köteles az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetében díjmentesen műszaki- biztonsági szempontból ellenőrizni.

A gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki- biztonsági előírásokról szóló 11/24. (II.13.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 7.§(1) bekezdés értelmében:

7.§(1) A tulajdonos, a használó, illetve az üzemeltető (a továbbiakban együtt: üzemeltető) köteles a csatlakozó vezetéket és a fogyasztói berendezést rendeltetésszerű állapotban tartani, rendeltetésszerűen üzemeltetni, a szükséges ellenőrzéseket és karbantartást a gyártói előírások alapján rendszeresen elvégeztetni, minden vonatkozó biztonsági előírást betartani, valamint a hatósági, illetve elosztói engedélyes ellenőrzése során az ellenőrzés feltételeit biztosítani. Erről a kötelezettségről az elosztói engedélyes a fogyasztót tájékoztatni köteles.

Az R. 10. § (1) bekezdés szerint megalkotott Gáz csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések létesítési és üzemeltetési műszaki- biztonsági szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében meglévő csatlakozó vezeték és/vagy fogyasztó berendezés tervköteles átalakítását (bővítését, felújítását) a Szabályzat előírásai szerint kell végezni. Egyidejűleg vizsgálni kell a már üzemelő csatlakozóvezeték és/vagy felhasználói berendezés létesítésekor érvényben lévő műszaki biztonsági előírásoknak való megfelelését, továbbá ellenőrizni kell, hogy a bővítmény nincs-e káros hatással a már üzemelő létesítmény biztonságos működésére.

A légellátási és égéstermék elvezetési feltételek meglétét arra jogosult szakembernek ellenőriznie kell a Szabályzatban meghatározott nem tervköteles gázfogyasztó készülék cseréje esetén is.

A Szabályzat alapján a felhasználói berendezés/fogyasztói berendezés alatt a fogyasztói vezetéket, a gázfogyasztó készüléket és a gázfelhasználó technológiákat, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok összességét kell érteni.
A fentiekre tekintettel a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal a nem megfelelő légellátási és égéstermék elvezetési feltételek miatt bekövetkező balesetek (CO mérgezések) elkerülése érdekében a következők betartására hívja fel különösen a nyílt égésterű, kéménybe nem kötött („A” típusú) és kéménybe kötött („B” típusú) gázkészülék üzemeltetők (tulajdonosok) figyelmét:

A fenti típusú készülékek valamelyikével ellátott, vagy azzal légtér összeköttetésben lévő helyiségek esetén tervköteles átalakításának minősül:

1. Fokozott légzárású nyílászárók beépítése, vagy a meglévő nyílászárók tömítése.
2. Elszívó/szellőző ventilátorok, konyhai páraelszívók beépítése.

A gázszolgáltató által jóváhagyott kiviteli tervhez viszonyított minden egyéb módosítás [meglévő csatlakozó vezeték és/vagy fogyasztó berendezés tervköteles kialakítása (bővítése, felújítása)]

A tervköteles átalakítás esetében a kivitelezés megkezdése előtt az alábbiak szerint kell eljárni:

a)      Kiviteli tervet kell készíttetni arra jogosult szakemberrel (épületgépész tervezővel), melyben ellenőriztetni kell a légellátási és égéstermék elvezetési feltételek meglétét a már üzemelő gázfogyasztó készülékek esetében.

b)      A kiviteli tervet műszaki-biztonsági szempontok szerint felülvizsgálatra be kell nyújtani a földgázelosztóhoz a kivitelezés megkezdése előtt.

c)     A kivitelezés befejezése után az elkészült szerelést a földgázelosztóval vagy megbízottjával az üzembe helyezés előtt műszaki- biztonsági szempontból ellenőriztetni kell.

Ha ezeknek a jogszabályi előírásokon alapuló teendőknek a végrehajtása nem történik meg, az jogszabálysértésnek minősül.

A kiviteli tervek földgázelosztó általi, valamint az elkészült szerelés földgázelosztó vagy megbízottja általi műszaki-biztonsági szempontok szerinti ellenőrzésének célja a nyílt égésterű, kéménybe nem kötött („A” típusú) és kéménybe kötött („B” típusú) gázkészülék levegőellátási és égéstermék elvezetési viszonyai olyan mértékű megváltoztatásának a megakadályozása, amely életveszélyes helyzetet idézhet elő.

GÁZFELÜLVIZSGÁLAT TÖRVÉNYI HIVATKOZÁS

Törvényi előírások:

Forrás:
(14116 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 97. szám
A nemzetgazdasági miniszter 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelete a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról.
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 3. pontjában – az 5. § tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 2. pontjában – kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Kormányrendelet 73. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

Az ingatlan tulajdonosa köteles

  1. a felhasználói berendezés – a gázfelhasználói technológia kivételével – műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés, vagy az e rendelet hatálybalépését megelőzően üzembe helyezett felhasználói berendezés esetében az első műszaki biztonsági felülvizsgálat évét követő 5. évben és ezt követően 5 évente,

  2. a csatlakozóvezeték műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés, vagy az e rendelet hatálybalépését megelőzően üzembe helyezett csatlakozóvezeték esetében az első műszaki biztonsági felülvizsgálat évét követő 10. évben és ezt követően 10 évente elvégeztetni.)

    A Gázipari Műszaki Biztonsági Felülvizsgálatra vonatkozó hatályos jogszabályok:
    2008.évi XL törvény a földgázellátásról 19/2009.(I.30) Kormány rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról.
    11/2004. (II.13.) GKM rendelet a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról.

Törvényi, jogszabályi kivonatok:

A földgázellátásról szóló 2008. XL törvény 89.§ 6. bekezdése értelmében:
„A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartására az ingatlan tulajdonosa köteles. Ennek megfelelően köteles gondoskodni azok rendszeres karbantartásáról, javításáról, szükség szerinti cseréjéről.”

Gáz Csatlakozó Vezetékek és Fogyasztói Berendezések Létesítési és Üzemeltetési Szabályzat /GMBSZ/ 6.3 fejezetének 6.3.1. pontja alapján:

A felhasználó, fogyasztó, által kezdeményezett legalább 5 évenként esedékes műszaki-biztonsági felülvizsgálat:

A jogszabály értelmében a csatlakozó vezeték és gázfogyasztó berendezés időszakos (legalább ötévenkénti) műszaki-biztonsági felülvizsgálatának elvégeztetése (7.7. sz. melléklet) a tulajdonos kötelessége. Ezt a kötelezettségét az ingatlan bérlőjére, használójára, üzemeltetőjére átháríthatja.

A Gázipari Műszaki Biztonsági Felülvizsgálat elvégzését kizárólag az alábbi jogosultsággal rendelkező gázszerelők végezhetik! Saját és családja biztonsága érdekében, minden esetben kérje a jogosultságot igazoló dokumentumokat a gázszerelőktől!

6.3.1.1. Földgáz csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés törvényben előírt időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálat végzésének személyi feltétele:

a) a földgázellátásban műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról szóló rendeletben*,
b) vagy a gázszerelők nyilvántartásáról szóló rendeletben előírt képzettség **
c) és a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal által vizsgakötelesen kiállított, az adott műszaki-biztonsági felülvizsgálat végzésére jogosító igazolvány.

* 12/2004.(II. 13.) GKM rendelet: A földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról és a 28/2006.(V. 15.) GKM rendelet: A gázszerelők nyilvántartásáról.
** A 28/2006.(V. 15.) GKM rendelet A gázszerelők nyilvántartásáról.

GÁZIPARI MŰSZAKI – BÍZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT 2012-ES KORMÁNY RENDELET

Megjelentek a júliusi 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelethez kapcsolódó kiegészítő rendelkezések, amelyek több, a GMBSZ-hez kapcsolódó kérdést (ld. műszaki-biztonsági felülvizsgálat, egyszerűsített gázkészülék csere ellenőrzés stb.) is rendeznek. A műszaki tárgyú kormányrendeletek (szept. 8-tól hatályos!) módosításáról szóló összefoglalónkat az alábbiakban olvashatják.

245/2012. (VIII. 31.) kormányrendelet egyes műszaki tárgyú kormányrendeletek módosításáról Hatályos 2012. szeptember 8-tól!

8. Melléklet a 245/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
Kiegészítő rendelkezés a gáz műszaki-biztonsági ellenőrzés (gáz-MEO) feladataihoz:

1. A 19/2009. (I.30.) Kormányrendelet 1. számú melléklet 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.3. Az ellenőrzést – a 6.1. pont szerinti kezdeményezővel egyeztetett időpontban – a szerelési nyilatkozat benyújtásától számított 15 napon belül a földgázelosztó lefolytatja. A 6.1. pont szerinti kezdeményező gondoskodik arról, hogy a kivitelező az ellenőrzésnél jelen legyen. A kivitelezőnek biztosítania kell az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges eszközöket és feltételeket. Az ellenőrzés eredményéről jegyzőkönyvet kell készíteni, és annak egy példányát a 6.1. pont szerinti kezdeményezőnek át kell adni. A földgázelosztó a kiviteli tervet és az ellenőrzésről készült jegyzőkönyv egy példányát köteles megőrizni, valamint a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló jogszabály szerinti műszaki-biztonsági felülvizsgálat esedékességének időpontjáról nyilvántartást vezetni.”

Kiegészítés a még nem hatályos új GMBSZ-ben szabályozott egyszerűsített készülékcserék ellenőrzésére:

2. A 19/2009. (I.30.) Kormányrendelet 1. számú melléklete a következő 6.7. ponttal egészül ki:
„6.7. A gázfogyasztó készüléknek a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról szóló miniszteri rendelet szerinti egyszerűsített cseréjét a földgázelosztó jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzés időpontjáról a földgázelosztó az ellenőrzés napját megelőzően legalább 15 nappal köteles értesíteni a felhasználót és a kivitelezőt. Az ellenőrzésen a kivitelező köteles megjelenni.”

Egy kis következmény a műszaki-biztonsági felülvizsgálat elmulasztásának esetére:
3. A 19/2009. (I.30.) Kormányrendelet 1. számú melléklet 14.2. pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:

„14.2. A földgázelosztó a szolgáltatás folytatását szünetelteti, ha az ingatlan tulajdonosa, vagy a felhasználó a földgázelosztó írásbeli felszólításától számított 90 napon belül a jegyzőkönyv megküldésével nem igazolja, hogy a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló jogszabályban (19/2012. (VII.20.) meghatározott műszaki-biztonsági felülvizsgálatot az előírt határidőben elvégezte. A földgázelosztó felszólításának tartalmaznia kell az igazolás elmaradásának jogkövetkezményeit. A földgázelosztó a műszaki-biztonsági felülvizsgálat elvégzését igazoló jegyzőkönyv alapján köteles a GET 16. § (2) bekezdése szerint gondoskodni a felfüggesztés megszüntetéséről.”