Személygépkocsi tárolók bérleti joga

SZMSZ 37. sz. Melléklet

A Tarján IV. Lakás- és Garázsfenntartó Szövetkezet tulajdonában lévő gépjármű tárolók bérleti jogának megszerzési feltételei és más szabályai.

A tag és nem tag lakástulajdonos, vagy egy háztartásban élő közvetlen hozzátartozó a ciklusidejű újrajuttatáson/sorsoláson személyesen, vagy meghatalmazottja útján vehet részt. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, és az újrajuttatás/sorsolás megkezdése előtt a levezető szövetkezeti tisztségviselőnek kell átadni.

Az újrajuttatáson/sorsoláson való részvétel feltételeinek meglétét, szintén az újrajuttatás/sorsolás megkezdése előtt kell igazolni a szükséges okiratokkal, nyilatkozattal, illetve a szövetkezet ügyintézője által kiállított igazolással.

1. Igénybejelentés

Írásban benyújthatja:

 • a szövetkezet tagja, aki állandó lakcímbejelentés mellett olyan épületben lakik, amelyben gépjármű tároló található;

 • a szövetkezeti tag közvetlen hozzátartozója {házastársa, bejegyzett élettársa, gyermeke (örökbefogadott-, mostoha-, nevelt)}, akinek az állandó vagy ideiglenes tartózkodási helye megegyezik a lakásszövetkezetnél nyilvántartott szövetkezeti tagéval;

 • az, aki nem tag tulajdonos, vagy aki a szövetkezet nyilvántartott tagjának nem közvetlen és egy háztartásban élő hozzátartozója, de vállalja megfizetni a Küldöttgyűlés által megállapított emelt bérleti díjat.

Feltételek:

 • az igénylő tag vagy az igénylő közvetlen hozzátartozó nevére szóló érvényes forgalmi engedély, vagy bejegyzett üzembentartó státusz, személyazonossági igazolvány, lakcímkártya, adóigazolvány;
 • nyilatkozat arról, hogy az igénylőnek nincs a tulajdonában gépkocsi tároló, a szövetkezettel szemben semmilyen jogcímen tartozása, illetve igazolás arról, hogy hátralékát az újrajuttatás/sorsolás napjáig rendezte;
 • gépkocsitároló esetében az igénylőnek a juttatást/újrajuttatást megelőző öt évben bekövetkezett jogalap nélküli gépjármű tároló használata el nem évül;
 • az igénylőnek fenn áll más lakásszövetkezeti szabályzatsértése (Pl: fizetési kötelezettség nem teljesítés, valamint a SZMSZ 29. sz. Mellékletébe foglaltak fennállása);

 • a klímaberendezés szabálytalan felszerelését és üzemeltetését meg nem szünteti (a tárgyban bejelentés alapján megküldött írásbeli felszólítás másodpéldányát a panaszosnak/panaszosoknak is meg kell küldeni azzal, hogy a lakásszövetkezeti felszólítás eredménytelensége esetén jogorvoslatra van lehetőség a Szeged Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez benyújtott birtokvédelmi kérelem formájában).

Az igénylés és használat különös szabályai

 • Amennyiben az igénylő/használó elköltözik a szövetkezeti lakásából (tulajdonviszonya fennmarad, de a bejelentett lakcíme nem a szövetkezet területén található), vagy meghal és a lakásban maradó személy (közvetlen hozzátartozó, bejelentett lakcímmel) megfelel a gépkocsi tároló igénylés jogosultsági feltételeinek, úgy a változást követően 30 napon belül benyújthatja írásos kérelmét a bérleti szerződés nevére történő átírására.

 • Amennyiben az előző pontban írt közeli hozzátartozó a változás, a bérlő elhalálozása bekövetkeztekor még nem rendelkezik jogosultsággal (igénybejelentés, lakcímbejelentés, névre szóló forgalmi engedély, stb.), de vállalja annak 30 napon belüli pótlását, továbbá ha a megelőző időszakban alapszabály- vagy házirendsértést nem követett el, úgy az előző pont szerinti kérelmére vele bérleti szerződés köthető.

Gázüzemű, vegyes üzemű és kettős üzemű gépjármű tulajdonosával, vagy üzemeltetőjével bérleti szerződés nem köthető!

2. Gépkocsi tároló használati jogviszony

 • A lakásszövetkezet, mint bérbeadó és a bérbevevő között a gépkocsi tároló kizárólagos használatára szerződést kell kötni.

 • A tároló kizárólagos használatáért a küldöttgyűlés által megállapított havi bérleti díjat kell megfizetni, tárgyhó 15. napjáig.

3. A gépjármű tároló használat iránti igény elbírálásának, az új szerződés megkötésének további feltétele:

 • érvényes, legalább 10 nappal megelőzően írásban benyújtott igénybejelentés;

 • rendelkezésre álló üres gépjármű tároló, illetve a 3 éves ciklikus újrajuttatás/sorsolás miatti használati szerződések hatályvesztése;

 • a 3 éves ciklikus újrajuttatáson/sorsoláson mindazon hátralékkal nem rendelkező szövetkezet tagnak elsőbbség biztosítása, akinek állandó vagy ideiglenes lakcímbejelentés mellett a nevén van a lakástulajdon,

 • aki olyan épületben lakik, amelyben gépjármű tároló található,

 • aki megelőzően alapszabálysértést nem követett el,

 • aki 3 évnél rövidebb ideig, vagy még egyáltalán nem volt bérleti szerződés birtokában.

4. A használati szerződés tagi, nem tagi hatálya

 • Lakásszövetkezeti tagsági viszonnyal rendelkező, és helyben lakcímbejelentés mellett lakó részére a juttatás lehetősége a ciklusidő 3 éve (egységes naptári forduló időponttal).

 • A lakásszövetkezet tagjával egy háztartásban élő közvetlen hozzátartozó – aki lakcímbejelentés mellett lakik részére 3 év (ami a ciklusidőn belül egységes naptári forduló időpontú).

5. A használati szerződés megszűnése

 • A felek indokolás nélkül, rendes felmondással, a hó végére számított 30 napos határidővel, a másik fél részére történő, személyes vagy tértivevényes levél kézbesítése útján, írásban felmondhatnak.

 • A szerződés abban az esetben is hatálytalanná válik, amennyiben lakásszövetkezeti a tag vagy nem tag lakástulajdonos, mint szerződött fél a lakásingatlanát értékesíti – ideértve a tulajdoni függőségi viszonyban lévő közvetlen hozzátartozójának ezzel együtt megszűnő lakhatását is.

 • Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a szerződött fél, a tulajdonát képező gépjárművet elidegeníti és 30 napon belül névre szólóan másikat nem vásárol.

 • Súlyos szerződésszegésnek minősül, amennyiben a szerződött félnek a tulajdonában/használatában lévő gépjárműve műszaki engedélye lejár és az érvényes műszaki engedélyt 60 napon belül nem szerzi be.

 • A szerződés akkor is megszűnik, ha a szerződő fél a szerződés 2. pont (2) bekezdésébe foglaltakat megszegi, vagy fizetési kötelezettségének időben és felszólítás ellenére sem tesz eleget, illetve rendkívüli felmondással, ha a tiltás ellenére gázüzemű, vegyes üzemű vagy kettős üzemű gépjárművet tárol.

6. Ciklusidejű újrajuttatás/sorsolás

6.1. A meghatározott idejű szerződések április 30. napi lejárati hatályvesztését megelőzően tartott 3 éves ciklikus újrajuttatás/sorsoláson elsősorban részt vehetnek:

6.1.1. A szövetkezeti tagjai, akik biztosítják e szabályzat szerinti alapvető feltételeket (a ciklikus juttatás sorsolásától el lehet térni, ha az adott épületben az igénylők száma nem éri el a rendelkezésre álló gépjármű tárolók számát).

6.1.2. Amennyiben az egyes lakóépületi újrajuttatáson, az érvényesen megjelent résztvevők száma (ideértve a jelenleg szerződéssel rendelkezőket és az új igénylőket) meghaladja a rendelkezésre álló gépkocsi tárolók számát, úgy annyi nevet kell kihúzni, ahány a többletigénylők száma – amennyiben van közöttük, aki 3 évnél rövidebb ideig, vagy még egyáltalán nem volt bérleti szerződés birtokában, úgy az további előnyt élvez a juttatás során.

6.1.3. A régi bérlők, akiknek így nem jut gépkocsi tároló, további elhelyezésre nem tarthatnak igényt, de újabb igényt írásban benyújtnak. A húzást megismételni nem lehet;

Másodsorban a szövetkezeti taggal egy háztartásban és lakcímbejelentéssel élő közvetlen hozzátartozói, valamint mindazon nem szövetkezeti tag lakástulajdonosok, akik egyebekben érvényes igénybejelentéssel rendelkeznek.

Továbbá az előzőekben felsoroltakon kívül azok, akik vállalják megfizetni a Küldöttgyűlés által meghatározott bérleti díjat, továbbá érvényes üzembentartói felhatalmazással és érvényes forgalmi engedéllyel rendelkeznek.

6.2. A szövetkezet tisztségviselői – e körben ide értendők a küldöttek is -, akik biztosítják az 1. pontban rögzített alapvető feltételeket, elsődlegesen a saját, másodlagosan a lakásszövetkezet tulajdonát képező gépkocsi tárolóval rendelkező lakóépületekben sorsoláson kívül, elsődlegesen juthatnak bérleti szerződéshez.

Harmadlagosan azok a tisztségviselők is előnyben részesíthetők, akiknek a lakóépületében nincs gépkocsi tároló, de a lakásszövetkezet más épületében van rendelkezésre álló szabad tároló.

6.3. Az éves használati szerződések április 30. napi lejárati hatályvesztését követően, tárgyi ciklikus újrajuttatáson/sorsoláson új szerződésre nem tarthatnak igényt azok:

 • akik a bérleti szerződésbe foglaltakat korábban megszegték,

 • akiknek nincs érvényes, névre szóló forgalmi engedélye,

 • akik három vagy több évig folyamatosan gépkocsi tároló bérleti szerződés birtokában voltak, kivéve azt az esetet, ha az új igénylők száma – az előző pontokban meghatározottak szerint – a lakóépületben lévő összes régi igénylővel együtt nem haladja meg a rendelkezésre álló gépkocsi tárolók számát.

6.4. Gépkocsi tároló év közbeni megüresedésekor, azonos többes jogosultság esetén a bérbe adásról az Igazgatóság jelen szabályzás szem előtt tartásával dönt, figyelemmel a tagsági viszony időtartamára, a hozzá benyújtott igénybejelentések szerint és alapján. A hivatkozott tagsági viszony időtartama, többes igény esetén súlyozott elsőbbséget biztosít (folyamatos 10, 15, 20 év feletti szövetkezeti tagsági jogviszony figyelembe vételével), amennyiben a lakóingatlan tulajdonosa életvitelszerűen lakja a szövetkezeti lakását.

6.5. A ciklusidejű gépkocsi tároló újrajuttatás/sorsolást, a lakásszövetkezet Igazgatósága megbízása szerint a Sorsolási Bizottság végzi, az alábbi összetételben:

1fő igazgatósági tag, 1fő felügyelő bizottsági tag, valamint az ingatlankezelő.

6.6. A gépkocsi tárolók ciklikus újrajuttatásáról/sorsolásáról a lakásszövetkezet igazgatósága felhívást tesz közzé – a gépkocsi tárolókat magába foglaló épületek lépcsőházaiban. A felhívásnak tartalmaznia kell a sorsolással érintett lakóépületek házszámát, az újrajuttatás/sorsolás időpontját és helyét, a szükséges dokumentumok megnevezését. A megjelenésben akadályozott igénylő szabályos felhatalmazású megbízás útján, az előírt dokumentumokkal, vagy azok másolatával képviseltetheti magát.

Az újrajuttatás/sorsoláson megjelent résztvevőkkel a lakásszövetkezet képviselője ismerteti a gépkocsi tároló kizárólagos használatáról szóló bérleti szerződésbe foglalt kötelezettségeket, melyek ismeretében a résztvevők helyben eldöntik a sorsoláson való részvételt.

Az újrajuttatás/sorsolást lebonyolító Sorsolási Bizottság tagjai kötelesek az előírt okiratok és nyilatkozatok meglétét, megfelelőségét ellenőrizni. Amennyiben azok bármelyike hiányzik, vagy az nem felel meg az előírásoknak, úgy az igénylőt a juttatási eljárásból ki kel zárni.

Az újrajuttatás/sorsolást a lakásszövetkezet hivatalos ügyfélszolgálati helyiségében kell megtartani (Szeged, Pentelei sor 5.).

Az újrajuttatás/sorsolásról jelenléti ívet kell felvenni, amely tartalmazza:

 • a lebonyolítás időpontját,

 • a megjelentek nevét, lakcímét, a megjelölt más adatok szolgáltatását,

A lezárt jelenléti ívet a bizottsági munkában résztvevő három fő írja alá.

A gépkocsi tároló újrajuttatás/sorsolást a felhívásban közzétett időpontban kell megkezdeni, ezen időpontot követően érkező igénylő a sorsolásból kizárja magát.

Amennyiben az egyes lakóépületek esetében, az újrajuttatás/sorsoláson érvényesen megjelentek száma nem haladja meg a rendelkezésre álló gépkocsi tárolók számát, úgy a sorsolástól el lehet tekinteni és a korábbi ciklusban szerződöttekkel ismét szerződést lehet kötni. A fennmaradó gépkocsi tárolókra az új igénylőkkel szabadon lehet szerződést kötni.

Fentieket követően a Sorsolási Bizottság elnöke kihirdeti a sorsolás/újrajuttatás eredményét, majd a jogosultakkal helyben a lakásszövetkezet bérleti szerződést köt és az érvényes szerződés egy példányát a szerződő feleknek átadja.

A lakásszövetkezet elnöke különös méltánylást érdemlő esetekben, az Igazgatóság felhatalmazása alapján jelen szabályzattól eltérhet és bérlőt jelölhet ki a szövetkezeti tulajdonú gépkocsi tárolóra, a jelen szabályzatban meghatározott időtartamra. Az ilyen szerződésekről az elnök tájékoztatni tartozik az Igazgatóságot.

7. A gépkocsi tároló használati szabályai

 • A Bérlő a rendeltetésének megfelelően, a jó gazda gondosságával köteles a tárolót használni, állagát megóvni.*

Köteles a tárolóban lévő műszaki berendezések, tartozékok állagának megóvásáról, a tároló ajtó zárának, tolózárának működésbiztonságáról gondoskodni.

Köteles a tárolóban lévő, közös használatra szolgáló részek meghibásodásának haladéktalan bejelentésére** (a lakóépület zárt hirdető táblájában az illetékesség szerinti elérhetőségek ki vannak függesztve), illetve munkaidőben a tárolóba a hiba elhárítása céljából való bejutás biztosítására.

A bérlet fennállása alatt a tároló felszerelési és berendezési tárgyainak javítása, karbantartása a bérlő feladata – hiszen ő a tényleges használója azoknak -, ebben a vonatkozásban a bérbeadót nem terheli felelősség.

A bérbeadó szavatossági felelőssége, csak azokra a kötelezettségekre terjed ki, amelyekre nézve, vagy a tároló szerződésben vállalt kötelezettséget, vagy pedig jogszabály kötelezi rá.

 • A bérbeadó szövetkezet kötelezi magát a rá tartozó javítások és helyreállítások haladéktalan elvégzésére, illetve elvégeztetésére annak érdekében, hogy a rendeltetésszerű használatban zavar ne keletkezzék.

 • A Bérlő köteles a szerződés megkötésével egy időben, de legkésőbb a birtokbavételt követően a tároló másodlati kulcsát lezárt, hitelesített borítékban, a bérbeadó szövetkezet mindenkori megbízottjának, a háztömbfelügyelőnek leadni.

 • A Bérlő a tároló eredeti rendeltetését nem változtathatja meg, átalakítást nem végezhet, viszont bérletet nem létesíthet.

 • Bérlő a tárolóban áramvételi helyet nem építhet ki és akkumulátort nem tölthet. Hűtőgép üzemeltetést – amennyiben a tároló a bérlő lakásával megegyező lakóépületben található – csak és kizárólag a lakásszövetkezet írásos engedélye szerint, a lakás fogyasztásmérőjéről való áramellátással, valamint érintésvédelmi jkv. csatolása mellett lehetséges.

 • Mért vagy méretlen vízvételre nincs lehetőség.

 • A Bérlő kötelezi magát arra, hogy a szerződésbe foglalt időtartam alatt betartja a szövetkezet Házirendjében, Tűzvédelmi házirendjében és az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakat. Tartózkodik minden olyan tevékenységtől, magatartástól, mely az ott lakók lakhatás nyugalmát zavarja.

A tárolóban a gépjárműbe épített üzemanyagtartályon kívül legfeljebb 5 liter, a gépjármű vagy más robbanómotoros gép üzemeltetéséhez és a háztartásban használatos éghető folyadék tárolható.

* A bérbeadó kötelezettsége a gépkocsi tároló rendeltetésszerű állapotban történő átadása. Átadáskor az ingatlanban meglévő hiba esetére, a kellékszavatosság szabályai az irányadóak, ami azt jelenti, hogy a tárolóban az átadásakor meglévő hibáért a bérbeadó köteles helyt állni.

** Egyrészt, az azonnali beavatkozást igénylő munkákra, melyek az életveszélyt okozó, továbbá az épület állagát veszélyeztető vagy a gépkocsi tároló, illetőleg a szomszédos tárolók és lakások rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó hibák, másrészt, az azonnali beavatkozást nem igénylő hibák, úgy, mint az épület karbantartásával kapcsolatos feladatok.

 • A Bérlő tartozik a tárolóban, illetve annak közvetlen környezetében keletkezett szennyeződéseket, különös tekintettel az olajszennyeződésre feltakarítani, eltávolítani.

 • A tároló gépjármű tárolására szolgál, ott iparszerű tevékenység végzése tilos!

 • A bérbeadó lakásszövetkezet kizárólag az épület közös használatra szolgáló, szövetkezeti tulajdonú részein történő meghibásodásból (épületszerkezet) eredő gépjárműkárát téríti meg a Bérlőnek.

Ezen túlmenően bármilyen más káreseményből eredő bérlőt ért kárért, a bérbe adót felelősség nem terheli. Ide tartozik a tárolóban tartott ingóságokban bekövetkezett kár, melyet a tároló használó visel.

 • A Bérlő köteles lehetővé tenni, hogy a szövetkezet megbízottja (ingatlankezelő, háztömbfelügyelő, küldött) a bérlemény használatát előzetes értesítés mellett ellenőrizze, továbbá ellenőrizze a bérleti szerződésre jogosító feltételek meglétét, és szükség szerint állapot rögzítő fotókat készítsen. Az előzetes értesítéstől rendkívüli helyzetben el lehet térni. Rendkívüli helyzetnek minősül: a tűzvédelmi szabályok sértése, gázüzemű gépjármű tárolása, jogtalan áram-, és vízvételezés. Az ellenőrzésről, a megállapításokról aláírással hitelesített jegyzőkönyv készül.

Az ellenőrzés megtagadása azonnali szerződésbontást von maga után.

 • A bérleti szerződés hatályvesztését követően, új szerződés hiányában a Bérlő 8 napon belül tartozik kiüríteni a tárolót és kimázolt, kifestett, tiszta rendeltetésszerű használatra alkalmasan, a szövetkezet képviselőjének átadni.

 • Az a Bérlő, aki a kitűzött időben nem adja a lakásszövetkezet birtokába vissza, vagy nem adja át a szerződéssel rendelkező új Bérlőnek a tárolót, a kiürítés idejére a kívülállók részére megállapított bérleti díjat (alapdíj + 20%) tartozik megfizetni.

8. A gépjármű tárolót igénylő és a gépjármű tárolót bérlő 8 napon belül köteles bejelenteni a lakásszövetkezet ingatlan kezelőjének:

   • szövetkezeti tagsága megszűnését,

   • a lakásból való elköltözését,

   • a gépjármű elidegenítését,

   • névváltozását,

   • a gépjármű forgalmi engedélyének érvénytelenségét,

   • vagy a forgalomból történő kivonását.

9. A gépkocsi tároló kizárólagos használatára kötött bérleti szerződés bármilyen jogcímen történő hatályvesztése esetében a tárolót, a szövetkezet megbízott képviselője az arra nyitva álló határidőben, a szerződésbe foglaltak szerinti tiszta, rendeltetésszerű állapotra alkalmasan (kimázolt, kifestett, kitakarított, működőképes nyílászárókkal, zárakkal, kulcsokkal, stb.) veszi át.

Szeged, 2019. augusztus 12.

https://www.tarjan4.hu/?ddownload=537
Tarján IV. Lakásszövetkezet

Hozzászólások lezárva.