Szüneteltetés

Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén az alábbi -szüneteltetésre vonatkozó- tájékoztatást tesszük közzé:

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 11/2018. (V. 03.) számú rendeletének 10. § (1)-(8) bekezdései alapján a közszolgáltatás szüneteltethető, amennyiben az ingatlanhasználó az ingatlant legalább 60 napot meghaladó időtartamban, megszakítás nélkül nem lakja, nem használja, egyéb módon nem hasznosítja, és az ingatlanban más részére sem lakhatást, sem egyéb hasznosítási lehetőséget nem biztosít.
Az ingatlanhasználó írásban kérelmezheti a közszolgáltatónál a közszolgáltatás szüneteltetését, mely kérelméhez csatolnia kell a szüneteltetés feltételeinek megvalósulására vonatkozó hiteles nyilatkozatát. A közszolgáltatás legfeljebb egy évre szüneteltethető, azonban a szüneteltetés iránti kérelem ismételten benyújtható. A szüneteltetés feltételeinek fennállása esetén a szüneteltetés joghatásai a kérelem benyújtásának napját követő hónap első napjával állnak be.

A szüneteltetés fennállása alatt bekövetkező, a szüneteltetés feltételeit érintő bármely változást a kérelmező ingatlanhasználó köteles a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül a közszolgáltatónál bejelenteni. Amennyiben a közszolgáltató tudomására jut, hogy az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételét jogosulatlanul szünetelteti, – az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett – adatszolgáltatással él a koordináló szerv felé, aki az adatszolgáltatásban megjelölt időponttól kezdve a közszolgáltatási díjról számlát állít ki.

Az ingatlanhasználó az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül, legalább kettő közüzemi számla bemutatásával igazolhatja a közszolgáltató számára, hogy a szüneteltetés feltételei az érintett ingatlan vonatkozásában a szüneteltetés teljes időtartama alatt fennálltak.

Társaságunk honlapján elérhető Üzletszabályzat 4.5. pontjának megfelelően a Közszolgáltató jogosult a megvonással kapcsolatos eljárási költségeit az ingatlanhasználóval szemben érvényesíteni (eljárási alapdíj összege, azaz bruttó 9.519,-Ft).

A szüneteltetési kérelem a beérkezést követő 30 nap eltelte után esedékessé váló első számlázási időszaktól fogadható be.

Kérjük, a szállítási cím pontos megadásával és a www.szegedihulladek.hu oldalon lévő nyomtatvány kitöltésével szíveskedjen szüneteltetési igényét írásban bejelenteni a 6728 Szeged Városgazda sor 1. címre.

Amennyiben társasházi vagy lakásszövetkezeti ingatlanban lévő lakást kíván szüneteltetni, abban az esetben az  igényét elsősorban a közös képviseletnél, a házkezelőnél szükséges kezdeményeznie, a szüneteltetésekkel kapcsolatos bejelentéseket, közvetlen az ingatlantulajdonos vagy az ingatlan használó is megteheti.

Társaságunk Üzletszabályzatának 4.2. pontja alapján

A számlázást érintő adatszolgáltatásról, adatváltozásról a szolgáltató kizárólag a közös képviselőt értesíti, a bejelentést azonban az ingatlanhasználó is jogosult megtenni. A közös képviselő köteles a részére szolgáltatott adatról vagy változásról az érintett ingatlantulajdonos tájékoztatni.

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a szüneteltetési igények igénybevételének jogszerűségét helyszíni vizsgálattal ellenőrizheti. A kedvezmények jogtalan igénybevétele esetén a szolgáltató jogosult a tárgyév első napjára vagy a szüneteltetés kezdő időpontjára visszamenőleg kiszámlázni a normál összegű hulladékszállítási díjat.

A jogszerűtlenül igénybe vett szüneteltetés megállapítása esetén a Társaságunk a megalapozatlan nyilatkozat folytán indokolatlanul felmerült  költséget, mint kártérítést áthárítja, melynek összege a szolgáltatásaink árai aloldalon található.