Adatkezelési tájékoztató

SZMSZ 51.7.

Az adatkezelési tájékoztató célja

A Tarján IV. Lakás- és Garázsfenntartó Szövetkezet (6723 Szeged, Pentelei sor 5. Továbbiakban: lakásszövetkezet), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
A lakásszövetkezet adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.tarjan4.hu webcímen.
A lakásszövetkezet fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására. A szabályzat módosításai a fenti webcímen történő közzététellel lépnek hatályba. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. A lakásszövetkezet tag és nem tag tulajdonosai, elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A lakásszövetkezet a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
A lakásszövetkezet az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

Általános adatkezelési irányelvek

A lakásszövetkezet tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.
Felhívjuk a lakásszövetkezet részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).
2004. évi CXV. törvény – a lakásszövetkezetekről.

Tájékoztatás adatkezelés közös szabályairól

A lakásszövetkezet jogosult a kezelt adatokat harmadik félnek továbbadni, ha azt törvény – különösen az Infotv.– megengedi, és/vagy azt bűncselekmények elhárítása és/vagy bűnüldözés céljából kérik az arra jogosultak.
A lakásszövetkezet részére adott hozzájárulással Ön egyben hozzájárul ahhoz is, hogy a lakásszövetkezet adatait nyilvántartsa, a személyes adatokat az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezelje.
A lakásszövetkezet az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
A lakásszövetkezet az adatkezelés során gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
A személyes adatok automatizált feldolgozása során a lakásszövetkezet további intézkedésekkel biztosítja a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását:
  • az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
  • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
  • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
  • a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
A lakásszövetkezet számítástechnikai rendszerei védettek a számítógépes csalás, kémkedés, számítógépvírusok, számítógépes betörlések ellen. A papíralapon rögzített adatok megőrzéséről, biztonságáról és sértetlenségéről a lakásszövetkezet a székhelyén, az irattárakban gondoskodik. Az általunk végzett különböző adatkezeléseket, azok jogalapját, céljait és időtartamát, valamint az adatokat megismerők körét külön táblázat foglalja össze.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a bejelentés köteles adatkezeléseinket az alábbi számokon tartja nyilván: NAIH-83031/2015, NAIH-98584/2016, NAIH-101588/2016. IV.

Az Ön jogai, jogorvoslati lehetőségei

A hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően Ön jogosult a személyes adatai kezeléséről tájékoztatást, személyes adatai helyesbítését, zárolását, törlését kérni írásban. Kérelmére a lakásszövetkezet tájékoztatja az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – az Ön személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A lakásszövetkezet köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az Ön erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
Amennyiben kérdése merül fel, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségeken:
6723 Szeged, Pentelei sor 5. lakszoviroda@gmail.com Tel.: +36 62 554 030
Pintér Ferenc Ügyvédi Iroda, Dr Pintér Balázs Ferenc ügyvéd
Tel: +36 62/747-437
6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 47. II/201. e-mail: pinter.ferenc.gyula@gmail.com
Az adatkezelőhöz intézett kérelemmel tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
• ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
• ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben.
A kérelemről az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül dönt. Amennyiben Ön az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztotta, bírósághoz fordulhat. Személyes adatok kezelése során keletkezett jogsérelem esetén bejelentéssel vizsgálat kezdeményezhető a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
Postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410
Szeged, Szeged, 2018. május 25.
Módosítva: 2023.08.14.