Adatkezelés

Az adatkezelőnek és képviselőjének neve:

Tarján IV. Lakás- és Garázsfenntartó Szövetkezet, Képviselő: Megyesi László szövetkezeti elnök

Elérhetőség: 6723 Szeged, Pentelei sor 5. tktv@tktv.hu, antaleva@tktv.hu

Az adatkezelés célja: a Szabályzat alapvető célja, azon belső szabályok megállapítása és intézkedések megalapozása, amelyek biztosítják, hogy a lakásszövetkezet adatkezelő tevékenysége megfeleljen a Rendelet, és az 2011. évi CXII. törvény (információs önrendelkezési jog és az információszabadság rendelkezései), továbbá az informatikai rendszer alkalmazása során biztosítsa az adatvédelem elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.

Az adatkezelés jogalapja:

a lakásszövetkezet tulajdonában és kezelésében álló lakóépületek és használati egységek fenntartása.

Az érintett adatok tárolásának időtartama: 

a tag és nem tag tulajdonos és más szerződő fél jogviszony fennállásáig, illetve ezt követően a polgári jogi elévülési ideig.

Érintett adatok: név, születési hely és idő, anyja neve, lakcíme, irodacíme, telefonszám, e-mailcím, személyi igazolvány száma, személyi szám, állampolgárság.

Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint természetes személynek az adatkezelés során EU általános adatvédelmi rendelete (EU GDPR) értelmében érintettként az alábbi jogokkal rendelkezik személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:

General Data Protection Regulation EU Általános adatvédelmi rendelet 2016/679.

  1. 2004.évi CXV.törvény. a lakásszövetkezetekről

Panaszt jogosult benyújtani a következő elérhetőségek valamelyikén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben bármilyen kérés vagy kérdés érkezik az adatkezeléssel kapcsolatban, azt postai úton a 6723 Szeged, Pentelei sor 5. címre vagy elektronikusan az antaleva@tktv.hu címre lehet küldeni.

Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.