Klímaberendezés engedélyezése

SZMSZ: 32. sz. Melléklet

Kérelem klímaberendezés felszereléséhez

Amennyiben tulajdonostárs a klímaberendezés külső egységét, az épület homlokzatán kívánja elhelyezni, akkor irányadó

  • egyrészt, az Alapszabály XII. fejezet Lakásszövetkezeti tagsági viszony 2.2. A tag alapvető kötelezettsége, hogy:

„b) a lakásában, gépjármű tárolójában, vagy a tulajdonát képező más ingatlanrészben tervezett építési-szerelési munkáról értesítse az igazgatóságot.”

Az írásbeli értesítéshez (hozzájáruló kérelemhez) csatolni kell az ilyen munkával közvetlenül érintett tulajdonostársak (alatta, felette, mellette lakók) írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát (SZMSZ 32.1. sz. Melléklet).

  • Másrészt, az igazgatóság írásos hozzájárulása mellett, a klímaberendezés felszerelésének alábbi módját tartozik betartani/betartatni.

A klímaberendezést a lakóépület homlokzatán – a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság által hitelesített vállalkozás képesített alkalmazottja útján – úgy kell elhelyezni, hogy annak működésével az épületet ne veszélyeztessék, a homlokzatot ne károsítsák, az épített környezet értékeinek védelmére vonatkozó érdeket ne sértsék, a környezetet ne szennyezzék, és ártalmas mértékű páralecsapódást ne okozzanak, feleljenek meg a zajvédelmi előírásoknak. A keletkező meleg levegőt a szomszédos lakások zavarása nélkül kell elvezetni.*

Fentiek alapján a légkondicionáló berendezés kültéri egysége tartószerkezetének felszerelése a homlokzatra az alábbiak szerint történhet:

  • a rögzítő acél csavarok feszítő dűbele a teherhordó falszerkezetbe rögzítendő,

  • a homlokzati hőszigetelés vízzáró vakolata és a klíma között légrést kell biztosítani,

  • a rögzítő csavarok mellett, a tartószerkezet végleges homlokzati rögzítésénél UV álló kültéri színtelen sziloplasztos tömítést kell alkalmazni.

Tilos a kondenzvíz kivezetése a homlokzatra, azt a lakáson belül kell gyűjteni, illetve elvezetni a csőszekrényben lévő csapadékvíz, vagy a szennyvíz ejtőcsövébe. Amennyiben a kültéri egység az erkélyen, loggián kerül elhelyezésre, akkor a kondenzvíz gyűjtőedényt ott is el lehet helyezni.

A tervezetten fűtésre használt klímák kültéri egységének aljából esetlegesen kifolyó, és a közterületen megfagyó olvadékvíz síkosság-mentesítéséről a lakástulajdonos/használó köteles gondoskodni.

Amennyiben a klímaberendezés kültéri egysége leszerelésre kerül, úgy az építtető haladéktalanul helyreállítani tartozik a homlokzatot.

* Klíma elhelyezésére vonatkozó szabályok.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) rendelkezik az építmények, épületek elhelyezésének, kialakításának legfontosabb szabályairól. A jogszabály 2008. szeptember 12. napjától hatályos előírása értelmében, a hatálybalépése előtt használatba vett, meglévő épületen utólagosan klimatizáló berendezést elhelyezni csak építészeti eszközökkel takartan lehet úgy, hogy a berendezés összhangban legyen az épület külső megjelenésével. Továbbá az utólagos felszerelésnél szem előtt kell tartani, hogy a berendezés működésének zaj-, rezgés- vagy más káros hatása ne legyen a környezetére, ártalmas mértékű páralecsapódást ne okozzon. A légkondicionáló továbbá az épület homlokzatát nem károsíthatja, rendeltetésszerű használatát nem zavarhatja.

Az OTÉK előírásai közül talán a leglényegesebb a fentieken túl, az épített környezet értékeinek védelmére vonatkozó rendelkezés. A tervezett berendezést ugyanis úgy kell elhelyezni, hogy az településképi, építészeti, illetve táj és természetvédelmi érdekeket nem sérthet.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Azt, hogy klímaberendezésta 2008. szeptember 12. előtt használatba vett épületek homlokzatán úgy kell felszerelni, hogy az – lehetőleg építészeti eszközökkel megoldva – takartan helyezkedjen el (Pl. direktben nem látszó, vagy beforduló homlokzati részre szerelve stb.), nem szembetűnő helyen úgy, hogy a településképben jelentős zavaró hatást ne okozzon, és a működésével az épület, vagy a szomszédos ingatlanok használóit ne zavarja [253/1997. (XII.20.) Korm. rend. 92.§ (2) bek.].

IGAZGATÓSÁG

Kérelem klímaberendezés felszereléséhez

Invalid download ID.